helse er alltid i endring

UNDERVISNING OG VEILEDNING I HELSEFREMMENDE TRANSFORMASJON

Hva er salutogenese og helsefremmning?

Helsefremmende arbeid handler grunnleggende om folks muligheter til å påvirke og ha kontroll over forhold av betydning for helse.  Salutogense er læren om det som bringer helse (av latinske salus/helse eller velferd, og det greske genesis/kilde eller utspring). Målet med salutogenese er økt opplevelse av helse og velvære for enkeltmennesker, familier, arbeidsplasser, lokalsamfunn, og storsamfunn. Et av de viktigste virkemidlene er å styrke opplevelsen av sammenheng.

Helse består av flere menneskelige dimensjoner (fysisk, psykisk, sosialt, åndelig) som virker sammen i et hele. Å fremme helse handler om å styrke kapasiteten til å håndtere, forstå, tilpasse seg, og ikke bli overveldet og uhensiktsmessig tynget av livets uunngåelige vanskeligheter og dermed ha overskudd til hverdagens krav og muligheter. Ut fra en salutogen forståelse bedres eller svekkes helse avhengig av hvordan ressursene våre er utforsket, tilgjengeliggjort og hensiktsmessig tatt i bruk. Ressursene kan være psykologiske, intellektuelle, materielle, åndelige, sosiale og kulturelle. Det overordnede målet i salutogenese er ikke å helbrede sykdom. Men vi er opptatt av å identifisere og stryke en god helseutvikling, og vi er opptatt av å identifisere og snu en nedbrytende utvikling. Helse er dynamisk og alltid i endring.

En styrket helseutvikling beveger seg mot stadig større forbindelse til, og integrasjon av egne følelser og behov, tilknytning til andre, og utvikling av en moden tro på å være en del av et større hele. Det gir økende opplevelse av velvære, mening, vitalitet, engasjement og glede. En svekket helseutvikling beveger seg mot stadig mer frakobling fra egne følelser og behov, isolasjon fra andre, og manglende tro på å ha en verdifull plass i en inkluderende verden. En nedbrytende helseutvikling gir gradvis redusert opplevelse av velvære, mening, vitalitet, engasjement og glede.

Personlig undervisning og veiledning i helsefremming innebærer at klienten oppøver en introspeksjonsanse – reflektere – handle kompetanse for styrking av opplevelse av sammenheng. Denne selvomsorgsprosessen kalles ‘Selvtuning’. Opplevelse av sammenheng styrkes når vi forbinder oss til egen indre driv og dype lengsler. Driven og lengslene kan forstås som frøene til det som gjerne vil utvikles og vokse fram i oss. Oppgaven blir å plante frøene i næringsrik jord slik at de kan slå rot og slå ut i full blomst.  Når vi på denne måten opplever sammenheng innenfra og ut i hverdagslivet styrkes engasjement, mening, vitalitet og glede. Driven, lengslene eller kallet om du vil, er en viktig ressurs. Ved å lære oss å åpne for, merke, lytte, og ta på alvor disse signalene styrker vi vår kapasitet til selvomsorg.

Hva er transformasjon?

All transformasjon er endring, men ikke all endring er transformasjon. Endringer kan skje på en rekke områder i en persons liv. Transformasjoner er spesifikt endringer av verdisystem og livssyn. En transformasjon innebærer endringer på identitetsplan, og i en persons åndelige dimensjonen.  I henhold til transformasjonsteori må tre nivåer av endringer skje for at en transformasjon skal være fullstendig. Det må skje endringer i hvordan en person forstår seg selv (psykologisk nivå). Det må skje endringer i hva personen tenker om andre, om livet, om verden, om universet (verdi- og livssynsnivå). Det må skje endringer i atferd ved at det utvikles nye ferdigheter som muliggjør integrering og kroppsliggjøring av det nye verdi- og livssynet (atferdsnivå).

I transformativ veiledning utvikles en dynamisk og vekstorientert relasjon mellom klient og veileder. Det dannes et ‘rom’ som tillater klienten å utforske og få en fornemmelse av eget potensial. I tillegg utforskes nåværende antagelser og måter å være på. Prosessen bidrar til å utvide klientens meningsskapende rammer som frembringer nye væremåter, som i sin tur fører til utvikling av nye ferdigheter og kapasiteter.

Områder å utforske

I helsefremmende transformasjon er vi opptatt av selvaktualisering, og identifisering og styrking av god helseutvikling. Målet er å støtte klienten til gjennombrudd og vekst i ett eller flere områder i livet, og at klienten etablerer en selvomsorg som tillater henne/ham å opprettholde, forsterke eller gjenvinne velvære, vitalitet, engasjement, mening og glede. 

Relasjonen til meg selv

Autentisk selvfølelse.

Velvære og vitalitet. 

Kreativitet, lett glede og moro, selvuttrykk. 

Relasjonen til andre

Relasjonell kvalitet, nærhet, kjærlighet.

Relasjonen til arbeid

Jobb, karriere, viktigste aktivitet. og nytte gjennom arbeid/aktivitet. 

Relasjonen til livet og eksistensen

Opplevelse av kraft, noe større enn meg selv.  

Hensikt og kall. 

all transformasjon er endring, men ikke all endring er transformasjon

Aktuelle tema i undervisningen og veiledningen

Oppdage potensialer – aktivere ressurser – å være i vekst

Oppdage skapertrang og aktivere skaperkraft

Forbindelse til den evolusjonære impulsen

Gjennomskue antagelser og fordommer

Balanse mellom feminin og maskulin kraft

Oppdage mønstre: styrke de oppbyggelige, transformere de nedbrytende

Balansere væren og gjøren

Bryte gjennom indre glasstak

Utvikle nye ferdigheter, kompetanser og robusthet

Helhetlig selvomsorg – selvtuning – autentisk selvfølelse

Ferdighetsområder

Nærvær

Radikal empati

Speile, bevitne, benevne

Se etter storhet

Radikal støtte og oppbakking av andre

Motgang som mulighet for læring og vekst

Å holde paradokser

Transpersonlig viten

veiledningen er ikke psykoterapi

Veiledning er ikke psykoterapi, jeg er ikke psykolog. Jeg har en doktorgrad i helsefremmende arbeid. Til forskjell fra å ha samtaler som har fortiden som omdreiningspunkt, er disse veiledningssamtalene orientert rundt den fremtiden du gjerne vil skape for deg selv og andre. Vi arbeider sammen som partnere for å avdekke og utforske det som til nå har hindret deg i å få tatt ut ressursene og potensialene dine så optimalt som mulig. Jeg ønsker å støtte deg i å utvikle din selvomsorg, slik at du kan få solid kontakt med ditt indre driv. Ønsket er at du får et urokkelig fundament som tillater deg å opprettholde eller gjenvinne energi, vitalitet, engasjement og glede. Målet er at du vil oppleve å leve i god overensstemmelse med indre driv og dine viktigste verdier, og at dette vil styrke opplevelsen av glede og mening, og gi en følelse av ro, betydning og kraft, samt styrket opplevelse av å være autentisk og deg selv fullt og helt.

veiledningen er ikke behandling

Veiledning er ikke behandling for vanskelige emosjonelle utfordringer slik som alvorlig depresjon, angst eller traumer. Dersom du opplever noe av dette, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med din fastlege for utredning og tradisjonell behandling i stedet. Får du allerede behandling for en psykologisk utfordring, ber jeg deg om å informere terapeuten din om at du deltar i dette veiledningsprogrammet. Programmet kan endre din nåværende måte å betrakte livet på. 

Undervisnings- og veiledningstilbudet til grupper

Hensikten er å utforske de områdene deltagerne i gruppen opplever å ha et gap mellom indre driv og ytre liv, for deretter å støtte hverandre i å finne fram til de selvaktualiseringsprosjektene de virkelig kjenner en trang til å ta fatt på. Gruppen vil deretter fungere som en heiagjeng som har til hensikt å tilby en struktur for inspirasjon, støtte, klarhet, ressursdeling, kreativ ideutvikling, ansvarliggjøring og mot. Gruppens medlemmer utvikler sammen et trygt, oppbyggelig og varmt rom for vekst og utvikling.

Vi arbeider etter prinsippet: ‘Ingen kan bli seg selv helt alene – alle trenger vi andre for å bli oss selv fullt og helt’.

Gruppen har til hensikt å være et sted hvor det kan skje. Det er en viktig hensikt med gruppen å utforske og utvikle kompetansen som skal til for at gruppen nettopp fungerer som et trygt, oppbyggelig og varmt sted for vekst og transformasjon på identitetsplan. Gruppen vil derfor være selvreflekterende og utforskende på hva som fungerer og ikke fungerer i egen samhandling. Tilbudet tilrettelegger dermed både for individuelle prosesser og utvikling av relasjonell kompetanse som muliggjør slik selvaktualisering.

Gruppene tilbyr samtale med mening, individuell vekst og utvikling av støttende nettverk. Målet er å danne fellesskap for utvikling og støtte på et nivå du sjelden eller aldri har opplevd før.